uncertainty22-thumb
אי-ודאות בחשיבה התאורטית ובפעילות הפרקטית: חשבון רווח והפסד – אבנר כהן
uncertainty22-thumb
יזמות אסתטית בעין המצלמה: ייצוגים של נערות ישראליות יפות בעידן של אי-ודאות – דנה קפלן
uncertainty22-thumb
"לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס עד שיהיה לך האומץ לאבד את מראה החוף": תפיסות סטודנטים לגבי מצבי אי-ודאות בעשייה החינוכית – דקלה וייצמן מן ויערה הרמלין פיין
uncertainty22-thumb
התנסות מעשית במרחק מהשדה – עבודה מודרכת של סטודנטים לייעוץ חינוכי בתקופת משבר הקורונה – יוליה שיין וסמדר בן אשר
uncertainty22-thumb
התמודדותם של בעלי תפקידים במערכת החינוך עם אי-הוודאות בחודשים הראשונים למשבר הקורונה בישראל – גילת כהן
uncertainty22-thumb
"הילכו שניים יחדיו?" תנועת הלמידה שבין ודאות לבין עמימות במרחב ההדרכה – לירון און
uncertainty22-thumb
כושרם הגופני ובריאותם של ילדים ובני נוער במגפת הקורונה – הדור שנשכח – איתי גולדפרב
uncertainty22-thumb
חיזוק תחושת הקוהרנטיות בקרב משפחות בתקופת הקורונה – רבקה אלקובי
uncertainty22-thumb
הלמידה באמצעות הזום אצל הסטודנטים הערבים: מפחיתה חששות ומאפשרת ביטוי עצמי – רבאח חלבי
uncertainty22-thumb
על אי-ודאות בפיזיקה ובאומנות – אלה קריגר ויהודה רוט