theothers-thumb
הכלה והישגים בחינוך: יעדים סותרים או משלימים? מיכל ראזר, דוד מיטלברג, מיכאל מוטולה ונעה בר-חושן
theothers-thumb
לפרוץ את "הזהות המושתקת" – עמדותיהם של מתכשרים להוראה כלפי ספרות ילדים כתובה עברית ואמהרית. לאה ברץ וחנה אבוחצירא
theothers-thumb
מושג "האחר השונה" בראי השילוב וההכלה בחברה ובחינוך בישראל: האומנם "אחר משמעותי"? צפי טימור
theothers-thumb
התלמיד כ"אחר" ו"האחריות המורית": התלבטויות אתיות של מורים בחינוך הממלכתי דתי. חנה טיש
theothers-thumb
על ההורה "הטוב" ועל ההורה "האחר": "האחרה" (Othering) והדרה בשיח מומחים לקשיי למידה. עופר קצ'רגין
theothers-thumb
"יש פה משהו שמאפשר": סטודנטים יהודים ו"אחרים" בתכניות התואר השני במכללת אורנים. דינה לרון ולילך לב ארי
theothers-thumb
"האחרים" ותפקידם המרכזי בקידום ההתפתחות בגיל הרך. עדנה אור
theothers-thumb
אני לא בדיוק מה שרציתם: על מפגשים בין הילד "הטיפוסי" לילד "בעל הצרכים המיוחדים" בספרות הילדים הישראלית. יעקבה סצ'רדוטי
theothers-thumb
"אחר" מכוכב אחר: הדימוי התרבותי של ה"אחר" ברומנים ברקאי ופרדה לנעמי פרנקל. אורנה לוין
theothers-thumb
"אחרוּת" כעמדה קיומית בכתיבתה של אורלי קסטל-בלום. שי רודין