lang-thumb
אליזבט גולדוין: "רווח בין האותיות – שיעוריו התלמודיים של לוינס: התאמה בין תוכן וצורה". סקירה: ענת ישראלי
lang-thumb
על הספר בעריכתם של ג'ק פסטור, פנינה שטרן ומנחם מור: "Flavius Josephus, Interpretation and History". סקירה: אורי רפפורט
lang-thumb
משה יצחקי: "לאשר תישא הרוח" . סקירה: חגי רוגני
lang-thumb
גבי אסם ורחל הרץ-לזרוביץ: "מעגלים של הדרה – סיפורן של אימהות החינוך הקיבוצי". סקירה: שרה קליימן
lang-thumb
פני אור: "A course in English Language Teaching". סקירה: נורית מלניק
lang-thumb
פנינה לנגברג ומירה קרניאלי: "חידת הטוב והרע – המוסריות שבאדם, היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים". סקירה: מירי הראל
lang-thumb
חובב רשלבך: "מעשה האמנות – בין משמעות להתענגות". סקירה: גבי ברזל
lang-thumb
מאפיינים של הוראת אמנות בבתי ספר גבוהים לאמנות כפי שהם עולים מדבריהם – מיקי צדיק
lang-thumb
התבוננות על היחסים בין אימהות חרדיות לילדיהן – אביבה נחמן
lang-thumb
התרומה של מסלול מב"ר לשיפור הישגיהם הלימודיים של תלמידים בדואים – אנעם אלגדיר