משמעת בכיתה: בין אידיאולוגיה למעשה – נעמי דה-מלאך

המאמר דן בסוגיית המשמעת בכיתה, תוך התמקדות בפער הקיים בין התאוריה לבין המעשה. על בסיס חלוקה ראשונית לשתי אידיאולוגיות חינוכיות – שמרנית ופרוגרסיבית – נטען שהשיח החינוכי הוא בעיקרו פרוגרסיבי, ואילו המעשה הוא ברובו שמרני. לאחר ביסוס הטענה בדבר קיומו של הפער נבחנות הסיבות לו, ומוצגת הסיבה המרכזית לקיומו של הפער: קל ויעיל יותר, ולעיתים אף הכרחי, לפעול בדרכים שמרניות. בהמשך מתוארים ניסיונות להבנת הפער, וכן פרקטיקות שמנסות לטשטש אותו או לגשר עליו. בעזרת הפדגוגיה הביקורתית, מוצע להכיר בכך שבעיות המשמעת הן לעיתים ביטוי בריא להתנגדות התלמידים לכוח המופעל עליהם, ועל כן השאיפה אינה צריכה להיות לבטלן, אלא להתמודד עימן. מומלץ להכיר בקיומו של הפער, ולתת לגיטימציה למחנכים להפעיל במקרים מסוימים שיטות משמוע שמרניות. עם זאת, יש לראות בדרכים אלה כורח, או תחנת ביניים, כשהשאיפה היא לפעול בהמשך בדרכים סמכותיות פחות ודיאלוגיות יותר.

קריאת המאמר במלואו