(Multiple Identities in Jewish Education / Jen Glaser, David Mittelberg, & Erik Cohen (Eds

ספר זה מאגד בתוכו 14 מאמרים שעניינם הבניה ועיצוב זהות יהודית בני-זמננו. אפשר לדבר על זהויות קוהרנטיות, היברידיות, זהות יהודית כקטגוריה תרבותית או מחויבות לאורחות חיים, זהות כתוכן, זהות כסיפורת או כהבנה של מטרות, כל אלה מרכיבים את ריבוי הזהויות. הריבוי מצביע על השונות אבל לא מחייב שיפוט 'האם השוני הוא חיובי או שלילי', 'הוספה או גריעה'. הוא מכליל את כל אלה.

קריאת המאמר במלואו