Ruthy Gertwagen & Elizabeth Jeffreys (Eds.): Shipping, Trade and the Medieval Mediterranean. סקירה: הדס הירש

ספר זה ערוך במתכונת של אסופת מאמרים המוקדשת לג'ון פריור (John Pryor) בהוקרה על הישגיו החלוציים ותרומתו הייחודית לחקר ההיסטוריה הימית של הים התיכון בימי הביניים. בדברי ההקדמה העוסקים בגו'ן פריור ובתרומתו, מציינות העורכות כי היסטוריה ימית היא התמחות המחייבת ידע במגוון תחומים דוגמת אוקיאנוגרפיה, ארכיטקטורה ימית והנדסת נמלים, ככלי לניתוח היסטורי של תפקידי הים בחיי היומיום בפוליטיקה, בכלכלה, במסחר ובלוגיסטיקה.

קריאת המאמר במלואו