Larissa Aronin & David Singleton: Multilingualism סקירה: גוסטבו מש

בעידן שמאופיין בתנועה מתמדת של אוכלוסיות ובהתרחבות השווקים הכלכליים והמוסדות החברתיים בקנה מידה גלובלי, ההתייחסות לשפה כתכונה אנושית רב-ממדית מתבקשת ונדרשת.הספר שלפנינו עוסק ברכישת שפה זרה, תוך כדי התמקדות בניתוח תאורטי  מקיף בתופעה של רב-לשוניות.  מדובר בספר שהוא חיוני להבנת תופעת ההגירה הבין-לאומית והגירת העבודה וחיוני לקריאה לעוסקים בדיסציפלינות שונות במדעי החברה:  פסיכולוגיה, סוציולוגיה, לינגוויסטיקה, כלכלה ומדעי המדינה.

קריאת המאמר במלואו