musaf-thumb
"חונכים": על כינונו של תפקיד חינוכי חדש בבית ספר אליטיסטי – אילנית פינטו-דרור
musaf-thumb
לטפל בהוראה: המעבר מעיסוק בהוראה לעיסוק בטיפול כתוצר של מופעים ניאו-ליברליים – ניבי גל-אריאלי וזאביק גרינברג
musaf-thumb
סוציאליזציה וזהות לאומית בקרב מתבגרים פלסטינים בישראל – ימאמה עבד אל-קאדר
musaf-thumb
תפקיד המדריכה הפדגוגית בהבניית שדה ההכשרה באמצעות הדרכה מבוססת קשר – נעם לפידות-לפלר ואירית כהן
musaf-thumb
לחוד וביחד: הכשרה מכלילה של סטודנטים להוראה מהחברה הערבית במכללה בישראל – רביעה חוסיסי-סאבק, ראניה חוסין-פראג' ונעם לפידות-לפלר
uncertainty22-thumb
אי-ודאות בחשיבה התאורטית ובפעילות הפרקטית: חשבון רווח והפסד – אבנר כהן
uncertainty22-thumb
יזמות אסתטית בעין המצלמה: ייצוגים של נערות ישראליות יפות בעידן של אי-ודאות – דנה קפלן
uncertainty22-thumb
"לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס עד שיהיה לך האומץ לאבד את מראה החוף": תפיסות סטודנטים לגבי מצבי אי-ודאות בעשייה החינוכית – דקלה וייצמן מן ויערה הרמלין פיין
uncertainty22-thumb
התנסות מעשית במרחק מהשדה – עבודה מודרכת של סטודנטים לייעוץ חינוכי בתקופת משבר הקורונה – יוליה שיין וסמדר בן אשר
uncertainty22-thumb
התמודדותם של בעלי תפקידים במערכת החינוך עם אי-הוודאות בחודשים הראשונים למשבר הקורונה בישראל – גילת כהן