lang-thumb
תרומת הלימודים במסגרת תכניות ה- M.Ed. במכללת אורנים להתפתחותם – עטרה שריקי ומרי תותרי
lang-thumb
חומר טבעי לטיפול בסוכרת ובסיבוכיה המופק משמרים – ניצה מירסקי
lang-thumb
על אמצעים לשוניים סגנוניים בעיצוב עולם האבסורד במחזות חנוך לוין – רינה בן-שחר
lang-thumb
"הנערה שקוראים לה עברית" על יחסם של משוררים ודוברים לשפה – צביה ולדן
lang-thumb
הגלוי והנסתר בדימויי נוף המולדת של האמן וליד אבו שקרה – פריד אבו שקרה
lang-thumb
מה זו בעצם לקות למידה?! דיון על הגדרה ומשמעויותיה – עופר קצ'רגין
lang-thumb
בין שתי שפות – מחשבות על השפה המדעית ועל שפת השירה – מירה טנצר
lang-thumb
"הלוא כה דברִי כאש נאם ה' וכפטיש יפֹצץ סלע": על שפה דו משמעית בישעיהו – מיכה רואי
lang-thumb
תפקוד השפה בכיתובי מצבות במגזר החרדי: בית העלמין בצפת כמקרה מבחן – ניקולא אורבך יוזגוף ולי כהנר
lang-thumb
טבעו של השיח המקוון כדימוי פונטי (phonetimage) ללא דובר סמכותי לאור הגותם של דרידה ולאקאן – אלי ברודרמן