gvul-thumb
מעבר לגבולה של החברה ההגמונית: הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" – חרדים ובדווים. ד"ר אסתר לבנון-מורדוך
gvul-thumb
בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים – ד"ר דינה ולרון וד"ר נעמי דה-מלאך
gvul-thumb
למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר – פרופ' מרואן דוירי
gvul-thumb
רציונאליות בעידן של רלציונאליות – ד"ר אבנר כהן
gvul-thumb
על ספרם של פרופ' ורנון טרפורד וד"ר שוש לשם: Stepping Stones to Achieving your Doctorate, Focousing on your Viva from the start – פרופ' פני אור
gvul-thumb
כל העולם גן; על ספרו של פרופ' דן אוריין: "תיאטרון בחברה" – ד"ר ישראל המאירי
gvul-thumb
על ספרו של ד"ר אריה הרשקוביץ "תכנון מרחבי בישראל – פוליטיקה מעוגנת בקרקע" – ד"ר ארנון מדזיני
gvul-thumb
התפיסה הרב-תרבותית כגשר בין קבוצות תרבות שונות במרחב חינוכי מרובה תרבויות חקר מקרה: עיר פיתוח בגליל – רבקה בגנו
gvul-thumb
1948 – אירועי העבר כאפשרות לדיאלוג בין יהודים וערבים בישראל; עבודת מחקר עיונית והצעה לפעילות חינוכית למורים, בהוראה רב תחומית – חגית בן ברק פוגודה
gvul-thumb
הקשר בין היבטים של יחסי ילד-דמות הורית בפנימייה וילד-מחנכת בבית הספר, לבין תהליכי הסתגלות בכיתה בקרב ילדים בסיכון המתגוררים בפנימייה – תמר גרוספלד