"חונכים": על כינונו של תפקיד חינוכי חדש בבית ספר אליטיסטי – אילנית פינטו-דרור

המאמר בוחן את תפקיד ה"חונכוּת" – תפקיד חדש בבית ספר פרטי ממעמד כלכלי-חברתי גבוה, לשם הבנת האופן שבו מדיניות חינוכית חדשה יחסית (המכונה "חינוך תרפויטי") מתורגמת לפרקטיקה חינוכית ספציפית. בחינה אמפירית זו מסייעת בהבנת האופן שבו מתוחזקות זהויות מעמדיות פריבילגיות. הממצאים חושפים כי ה"חונכים" תופסים עצמם כטיוטור או כפסילטייטור, דמויות שתפקידן ליצור שיח רגשי, להעביר ידע שאינו פורמלי ולסייע לתלמידים בבניית "סיפור חייהם" כך שיפיקו ממנו משמעות והבנות, שעל בסיסן יעצבו את התפתחותם. החונכים מתפקדים כ"מדריכים תרבותיים" המסייעים לתלמידים לפענח את האופן שבו מוסדות פועלים ואת הדרך להתמודד עימם. אינטראקציות אלו משפיעות על הידע שיש לתלמידים לגבי "כללי המשחק" ועל שליטתם בתמונת העתיד. תחושת הנוחות להפעיל דמויות סמכות והיכולת לדמיין ולתכנן את העתיד מסייעות לתלמידים לפתח תחושת ראוּיוּת (sense of entitlement).

לטפל בהוראה: המעבר מעיסוק בהוראה לעיסוק בטיפול כתוצר של מופעים ניאו-ליברליים – ניבי גל-אריאלי וזאביק גרינברג

המאמר דן בשינוי עיסוק מתוך בחירה; הוא בוחן את נסיבות בחירתם של מורים לנטוש את עבודתם ולהמירה בעיסוק טיפולי במסגרת החינוכית. המאמר סוקר מחקר שבחן את המוטיבציות של מורים לביצוע המעבר הזה, באמצעות ראיונות עם מי שחוו אותו. אנו טוענים כי את התמורה בתפקיד המורה ניתן להסביר בהשפעתם של תהליכים שעוברים על חברות דמוקרטיות במערב – החל משנות השמונים של המאה העשרים, וביתר שאת בעשור האחרון, ועיקרם – הצבת הפרט וצרכיו במרכז העשייה החינוכית. טענתנו היא כי התמורות הללו הן מופעים של המהלך הניאו-ליברלי בחברה, ושכתוצאה מהם מבקשים לעצמם מורים עיסוק שהמרכיב הפרופסיונלי בו מובהק, ועל כן נוח להזדהות איתו.

סוציאליזציה וזהות לאומית בקרב מתבגרים פלסטינים בישראל – ימאמה עבד אל-קאדר

מקובל לחשוב כי התפתחות הזהות האישית היא מהשלבים המשמעותיים יותר בחיי כל מתבגר ומתבגרת. היכולת של המתבגר/ת לפתור משברי זהות לאורך החיים תלויה במידת ההצלחה ביצירת זהות עצמית וחברתית, בעיקר¬ בתקופה קריטית זו. תהליך הבניית הזהות ועיצובה אינו תלוי במתבגר/ת בלבד, אלא גם בסביבה שבה המתבגרים מתפתחים ובתהליכי הסוציאליזציה שהם חווים. המאמר הנוכחי מבוסס על מחקר העוסק בעוצמת הזהות הלאומית-פלסטינית של מתבגרים פלסטינים בישראל, ובוחן באיזו מידה הם חווים תהליכי סוציאליזציה לאומית בבית ובבית הספר – זאת בהשוואה למתבגרים יהודים. מממצאי המחקר עולה כי אכן מידת הסוציאליזציה הלאומית שחווים המתבגרים הפלסטינים בבית ובבית הספר נמוכה. אך, בניגוד לאינטואיציה שלפיה הדבר מבשר זהות לאומית נמוכה, הרי המחקר מעלה כי המתבגרים הללו הם בעלי זהות לאומית-פלסטינית חזקה. את ההסבר לכך אנו תולים באופן שבו נתפס הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיני מתבגרים אלו.

תפקיד המדריכה הפדגוגית בהבניית שדה ההכשרה באמצעות הדרכה מבוססת קשר – נעם לפידות-לפלר ואירית כהן

מאמר זה עוסק בהרחבת הבנת תפיסת תפקיד המדריכה הפדגוגית (מד"פית) כמבנה את שדה ההכשרה, כפי שהמד"פיות תופסות אותו בהקשר שבו הן פועלות. מטרת המחקר שעליו מבוסס המאמר הייתה ללמוד ולהפיק ידע על עבודתה המורכבת של המד"פית בעזרת מחקר פעולה. מניתוח הממצאים עולה שמהות תפקידה היא להבנות את שדה ההכשרה בעיקר באמצעות יצירת קשרים וביסוס יחסים עם כל שותפיה. מורכבות התפקיד מתבהרת במהלך המחקר ובעיקר לנוכח ריבוי מספר השותפים שאיתם יוצרת המד"פית יחסים. הדיון בממצאי המחקר מנתח את תפקיד המד"פית בשדה ההכשרה באמצעות תאוריית המרחב החברתי ומעלה המשגות בנוגע לתפקיד זה וכן בנוגע להתמודדותה עם קשיים. הידע המתגבש מהמחקר עשוי לשפוך אור על ההיבטים הנסקרים במאמר ולהרחיב את הבנת תפקיד המד"פית בהכשרת המורים.

לחוד וביחד: הכשרה מכלילה של סטודנטים להוראה מהחברה הערבית במכללה בישראל – רביעה חוסיסי-סאבק, ראניה חוסין-פראג' ונעם לפידות-לפלר

מאמר זה עוסק בחוויית הלמידה של סטודנטים ערבים בקורסים ייעודיים, בתוכנית ההכשרה להוראה בבתי הספר העל-יסודיים באורנים – המרכז האקדמי לחינוך וחברה. מטרת המחקר היא להבין לעומק את חוויות הלמידה של הסטודנטים בקורסים הנלמדים בשפת האם הערבית והמותאמים לשדה החינוכי בחברה הערבית. בניתוח איכותני של הנתונים נמצאו שלוש תמות עיקריות בהקשר זה: (1) הוראה בשפת אם ערבית כמקדמת למידה; (2) רלוונטיות התכנים בקורס מבחינה חברתית-תרבותית; (3) חסרונות הלימוד בקבוצות ייחודיות תלויות שפה, במקרה זה הלומדים בשפה הערבית. הממצאים מעידים על תרומה משמעותית של קורס הנלמד בשפה הערבית לחוויית למידה חיובית בהקשר רגשי, שמקדמת תחושת ביטחון, אינטימיות ושיתוף בהקשר חברתי-תרבותי. סוגיות אלו יידונו תוך העמקת הבנתן והרחבת המשגתן – תאורטית ומעשית. ממצאי המחקר עשויים לסייע בתהליכי התפתחות של סטודנטים ערבים במהלך הכשרתם כמורים, ובהשתלבות קבוצות מיעוט בהשכלה הגבוהה בארץ ובעולם.

אי-ודאות בחשיבה התאורטית ובפעילות הפרקטית: חשבון רווח והפסד – אבנר כהן

חיבור זה יוצא מתוך הנחה בדבר קיומו של הבדל בין אי-הוודאות, כפי שהיא נחשפת בחשיבה התאורטית, לבין אי-הוודאות, כפי שהיא מופיעה במסגרת הפעילות הפרקטית. הבדל זה מתבטא במקורות, בפונקציות ובהשלכות השונות של התגלות אי-הוודאות בכל אחד משני תחומים אלה. לפיכך גם דרכי הטיפול של הפעילות הפרקטית והחשיבה התאורטית באי-הוודאות, אינן יכולות להיות זהות, והן ייחודיות לכל אחת מהן. אולם, למרות הבדלים אלה, נשמרת זיקה הדוקה בין החשיבה המתפקדת בפעילות הפרקטית, לבין החשיבה המכוננת את הרפלקציה התאורטית. לזיקה זו יש השפעה המגבילה מראש את הישגיה של החשיבה ברפלקציה התאורטית שלה, ודנה אותה לחוסר ודאות בתחום זה. מאחר שחוסר ודאות כזה עלול, לפחות לכאורה, לסכן את הפעילות הפרקטית, ומאחר שלא ניתן לתאר את הקיום האנושי ללא פעילות זו, מתבקש לשאול מדוע מאפשרת האבולוציה את החשיבה התאורטית בכלל, ואת הטיפול שלה באי-הוודאות בפרט. שאלה זו עומדת במוקד הדיון המתפתח לאורך החיבור, ובסיכומו מוצגות שתי אופציות למענה עליה.

יזמות אסתטית בעין המצלמה: ייצוגים של נערות ישראליות יפות בעידן של אי-ודאות – דנה קפלן

המאמר מציע ניתוח סוציולוגי של ספר צילומים אומנותי מסחרי – המציב במרכזו נשים ישראליות יפות – ובוחן כיצד ייצוגים של יופי גופני בתרבות הפופולרית מסמנים הון אנושי, או במינוח מקובל אחר, מסוגלות תעסוקתית עתידית (employability) בתנאים של אי-ודאות. ניתוח הצילומים המסוגננים של נערות ישראליות מהעשור האחרון ממחיש כיצד נראית יזמות אסתטית. לטענתי, בצילומים ניתן לזהות מתח, האופייני למצב הניאו-ליברלי, בין שני הגיונות טמפורליים: התקיימות בהווה ומכוונות לעתיד. אף כי אי-הוודאות הנוצרת בעקבות הפער בין הווה קיים לעתיד בלתי צפוי היא כשלעצמה תופעה א-היסטורית, והיא מגדירה את הפעולה וההוויה האנושית בכל זמן ומקום, במצב הניאו-ליברלי אי-הוודאות לובשת צורה ייחודית משל עצמה, ועיקרה הוא טשטוש חסר תקדים בין החיים לבין עבודה. מניתוח הצילומים עולה שבעולם שבו אין עוד כל ודאות לתעסוקה, אזי, בדיוק משום שיופי פיזי הוא נכס שנעלם עם הזמן, אנשים יפים הם היזמים האולטימטיביים של העצמי – שהרי ביופיים הם מכריזים שאין להם על מה להסתמך מלבד על עצמם.

"לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס עד שיהיה לך האומץ לאבד את מראה החוף": תפיסות סטודנטים לגבי מצבי אי-ודאות בעשייה החינוכית – דקלה וייצמן מן ויערה הרמלין פיין

אי-ודאות מהווה חלק משמעותי ובלתי נפרד מעבודת החינוך. לכן, יש חשיבות רבה להכשרת אנשי חינוך לעבודה בתנאי אי-ודאות. המאמר עוסק בחקר תפיסותיהם של סטודנטים בקורס להסבת אקדמאים לחינוך מיוחד, קורס המבוסס על תהליכי הוראה ולמידה המושתתים על התבוננות וחקר של ההיבטים הבלתי-ודאיים בעשייה החינוכית באמצעים נרטיביים. במחקר נבחנו תוצרי הכתיבה של 26 סטודנטים, במטרה לחשוף ולזהות דפוסי עומק בתפיסותיהם לגבי מצבי אי-הוודאות בחינוך. מניתוח התוכן של תוצרי הסטודנטים עלו שלוש קטגוריות מרכזיות: סוגי אי-ודאות, דרכי התמודדות עם אי-ודאות, והשלכות על התהליך החינוכי. כל אחת מהקטגוריות כוללת שלושה מעגלי השפעה: איש החינוך עצמו, המפגש בין איש החינוך לתלמידים ואיש החינוך כחלק מארגון חינוכי. מהממצאים עולה דילמת עומק המתעוררת בעת מצבי אי-ודאות: האם לשחות במים הסוערים או להמתין שהסערה תחלוף. מאחר שמצבי אי-ודאות מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו, נכון לשזרם בתהליכי הכשרה של אנשי חינוך תוך שימוש בפרדיגמה הנרטיבית, העוסקת בסיפורי חיים ובפרשנות הסטודנטים את המתרחש בחייהם.