מתלמידים לקויים למוחות לקויים: על נוירו-מדיקליזציה של לקויות למידה – עופר קצ'רגין

"I am a brain, Watson. The rest of me is a mere appendix"
תמונת העולם הנוירוצנטרית, המזהה את מהות האדם עם מוחו הגשמי, הופכת לפרדיגמה שלטת בשיח האקדמי והמדעי העכשווי. גם חוקרים בשדה החינוך הנחשפים לתמונת עולם זו מבקשים להבין מושגים, עקרונות ותהליכים חינוכיים באמצעות גיוס תובנות ומודלים ממדעי המוח. על רקע מגמה זו מבקש המאמר לחשוף את המקום המרכזי שיש לייצוגי מוח ויזואליים בשדה לקויות הלמידה בישראל באמצעות בחינת מקומם בדמיונם המקצועי של מאבחנים דידקטיים והשפעתם על עמדותיהם. לשם כך נעשה שימוש באתנוגרפיה שכללה תצפיות בכנסים בתחום לקויות הלמידה, 20 ראיונות עומק עם מאבחנים דידקטיים שנכחו בהם וניתוח רטורי של טקסטים ויזואליים שהוצגו בפניהם במהלכם. במאמר נחשפים מעמדם הסמכותי וכוחם הפתייני של ייצוגים מוחיים בדמיון המקצועי של המאבחנים, והוא מתחקה אחר הפונקציות הרטוריות והאידיאולוגיות שנודעות בו לייצוגים ויזואליים אלה. ייחודיותו בזיהוי תרומתם של ייצוגי המוח לתהליכי הבניית לקויות הלמידה כעובדות קליניות, ובחשיפת המקום התרבותי שנודע לייצוגים בהקשר זה. בנוסף, ממופה בו סדרת אמצעים רטוריים מרכזיים המשמשים להעצמת המסרים הנוירו-רדוקציוניים המגולמים בייצוגים הוויזואליים. עוד נידון בו מעמד ייצוגי המוח כראיות אובייקטיביות במסגרת משטר הידע של המבט הרפואי. לבסוף, נידונות בו השתמעויות ההמשגה הנוירו-רדוקציונית המגולמת בייצוגים ביחס להבנת ולהבניית הסובייקט האנושי הלקוי, והזיקה המתכוננת בין עצמיותו המנטלית לבין מוחו הגשמי. בשונה מרוב המחקרים בשדה לקויות הלמידה, נקודת המוצא של המאמר היא ביקורתית: דרך הכלים הסוציולוגיים-רטוריים, המאמר מערער על יומרת מדעי המוח להציע כיום תובנות ויישומים משמעותיים לחינוך.
מילות מפתח: מדע (רטוריקה), מדע (אתנוגרפיה), מדעי המוח (חינוך), רטוריקה, ויזואלית, הדמיית מוח (תרבות), ליקויי למידה (תרבות), מדיקליזציה

קריאת המאמר במלואו