"ואני הכל הפוך, אני הופך הכל" – יעל פויס

המאמר מתמקד במופעיו ובתפקידו של הגוף האנושי ברומן סוס אחד נכנס לבר מאת דוד גרוסמן. הגוף מחד גיסא הוא הכלי דרכו מסופר הסיפור של אמן הסטנדאפ שבלב הרומן, והוא מציג מציאות של סתירות והיפוכים המספרים סיפור חיים אומלל. מאידך גיסא, נטען הגוף משמעות מטפורית בשקפו את התרבות בתוכה מתחולל השיח בין אמן הסטנדאפ לקהלו.

קריאת המאמר במלואו