מוסר ואחריות בגיל הרך: השורשים והמאפיינים של התנהגות פרו-חברתית בגיל הרך – Review – עדנה אור

התנהגות מוסרית היא הבסיס לקיומה של חברה אנושית בריאה ומשגשגת. סקירה זו תתמקד בתאוריות חברתיות-פסיכולוגיות המייחסות גילויים ראשונים של מודעות והבנה של כללי מוסר כבר בגיל הרך. פעוטות וילדים מכירים את הקונבנציות ההתנהגותיות הנוגעות לשלושה תחומים: רווחה, הגינות כלפי האחר ושמירה על זכויותיו. היענות לקונבנציות חברתיות אלה מתבטאת בהתנהגותם הפרו-חברתית של ילדים, התנהגות המשתקפת בגילויי דאגה, בעזרה, באחריות ובאלטרואיזם. שלוש מטרות עומדות במרכזה של סקירה זו: (1) להבהיר את המושג "מוסר" מההיבט של הגישות החברתיות-פסיכולוגיות ולהציג את דפוס התפתחות של המוסר והביטויים ההתנהגותיים שלו בילדות; (2) להציג את הגורמים האנדוגניים (המולדים) והאקסוגניים (הנלמדים) המעורבים בהתפתחות המוסר. הסקירה תתאר את מקומה וחשיבותה של המשפחה להתפתחות המוסרית, וכן את הגורמים הנוירולוגיים והביולוגיים המעצבים דפוס התנהגות פרו-חברתי או אגרסיבי; ו-(3) לתאר את מקומו של ההקשר התרבותי בגיבוש נטיות התנהגותיות אצל ילדים. מסקנות והשלכות הנוגעות לעידוד התנהגות פרו-חברתית יידונו בסוף הסקירה.

קריאת המאמר במלואו