חיים זיכרמן ולי כהנר: חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל. סקירה: גייל סוסקין

על רקע התפתחויות הנהגתיות, תרבותיות וכלכליות, המחלישות את חברת הלומדים ומוחקות את הפרט החרדי, נראה כי בישראל מתפתחת בעשור האחרון תת-קבוצה של מעמד ביניים חרדי, רלוונטי ומשמעותי, הדומה במהותו לחרדיות הנהוגה במקומות רבים בארצות  הברית, בקנדה, ובמדינות מערב אירופה. (עמ' 62)

בספר  חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל, הכותבים מנסים לאפיין קבוצה "חדשה" בתוך החברה המורכבת של המגזר החרדי בישראל. לקבוצה זו שני מאפיינים עיקריים: המאפיין הראשון הוא כלכלי, בני הקבוצה מוגדרים במבחנים הכלכליים כחלק ממעמד הביניים. המאפיין השני נוגע לדו-שיח התרבותי השוטף שמתקיים עם המדינה ועם החברה הישראלית כולה. דו-שיח זה עומד בניגוד לאופייה של החברה החרדית הקלאסית הנוטה להתבדל מהחברה הישראלית. הספר עוסק באפשרות שתופעה זו תהפוך להיות נחלתה של קבוצה מאורגנת, בעלת מוסדות תורניים, הנהגתיים וחינוכיים משלה וגם תוכל להשפיע על הציבור החרדי מחד גיסא ועל הציבור הכלל ישראלי מאידך גיסא. המחברים מבהירים שקבוצה זו אינה הומוגנית בהיבטים של השתייכות לרבנים, מוסדות חינוך, אדיקות בשמירת חוקי ההלכה ועוד. הספר מבוסס על מחקר גישוש איכותני בו רואיינו 27 גברים ונשים המשתייכים לציבור הליטאי.

קריאת המאמר במלואו