"סוף מעשה במחשבה תחילה"-על מעמדה של ההתערבות האנושית בעולם במסגרת התפיסות המיתיות והקריטיות של הזמן-ד"ר אבנר כהן

תקציר

החיבור דן בהשפעתן של תפיסות הזמן המקובלות במחשבה המיתית ובמחשבה הקריטית על אופן הצטיירותה של ההתערבות האנושית בעולם. האם התערבות זו מובנת במסגרתן של התפיסות השונות של הזמן כמאפשרת או כשוללת את האופציה של העיצוב החופשי של החיים והסביבה? שאלה זו מחייבת לפתוח את החיבור בהצגת ההבדלים בין המחשבה המיתית והמחשבה הקריטית, ובהמשך היא דורשת לאפיין את הפערים בין תפיסות הזמן הנגזרות מהן. על בסיס זה מתברר גם הניגוד בין מעמדה של הפעילות האנושית בשתי התפיסות, ומובהרות גם המשמעויות האתיות שלו. בסיום מתוארת תפיסת הזמן האקטואלית, תוך מיקומה ביחס לתפיסות שנידונו. מיקום זה חושף לדעתי את הסתירה בין הנורמות המוצהרות לבין ההעדפות הממשיות בתרבות בת-זמננו.

מילות מפתח: זמן, מחשבה מיתית, מחשבה קריטית, קאסירר, הובסבאום

* ד"ר אבנר כהן, מכללת אורנים; דוא"ל: avner@research.haifa.ac.il

 

Human Interference in the World in

Mythical and Critical Concepts of Time

Avner Cohen

This essay discusses the question of how accepted concepts of time in mythic and critical thinking influence the perception of human interference in the world. Is this interference understood within its framework as enabling or preventing the option of a free design of life and environment? We therefore begin this essay with the presentation of differences between mythic and critical thought. We continue by characterizing the concepts of time derived from these forms of thought respectively. On this basis the contrast between the statuses of human activity in both perceptions becomes clear, as well as its ethical meaning.

The conclusion of this essay describes the perceptions of actual time through their placement relative to the concepts discussed. This placement reveals, in my opinion, the contradiction between avowed norms and actual preferences in contemporary culture.

 

קריאת המאמר במלואו