משמעותו של זמן חינוך: המקרה של קיצור שבוע הלימודים הבית ספרי – ד"ר ניר רסיסי

תקציר

מדי פעם עולה על סדר היום הציבורי והחינוכי האפשרות לקצר את שבוע הלימודים. מאמר זה מוקדש לעיון סוציולוגי-חינוכי בהשלכות הצפויות אם תמומש האפשרות הזאת. נראה כי המעבר לשבוע לימודים מקוצר עשוי לשנות את משמעותו של זמן החינוך בשלושה היבטים: בהיבט החברתי משתנים החלוקה המסורתית בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי; הפונקציה ה'שמרטפית' של בית-הספר; ההבחנה בין המערכת המשפחתית וזו הבית-ספרית; מאפייני ההורות; משמעויותיו של הזמן הפנוי; זמינותם של מצבי סיכון וניתוק; תפקידיהם של הקהילה ושל השלטון המקומי; השלכותיהם של פערים חברתיים, ועוד; בהיבט הארגוני משתנים הסדירות של הפעילויות הפדגוגיות ומִשכן; יעילותה ותפוקתה של המערכת החינוכית; תרבות בית-הספר; תנאי העבודה של המורים; מידת ההתנגדות למדיניות החינוכית או התמיכה בה, ועוד; בהיבט הפדגוגי משתנים משקליהם היחסיים של תכניות לימוד ותכנים חינוכיים; איכותם הפדגוגית של שעות לימוד יומיות ושל ימי לימוד מסוימים – עד כדי קריאה להבנייתם מחדש; משקלו של רעיון הבחירה בחינוך; מקומן היחסי של פעילויות חוץ בית-ספריות; מידת האינטנסיביות של החוויה הבית-ספרית, ועוד. ראוי כי כל אלה יהוו חלק משיקול הדעת בהתווייתן של רפורמות בחינוך.

מילות מפתח: זמן, חינוך, חברה, שבוע לימודים, רפורמה בחינוך

*ד"ר ניר רסיסי, מכללת אורנים; דוא"ל:nirrs185@magal.org.il

 

The Meaning of Education Time: The Case of a Shorter School Week

Nir Resisi

The idea of shortening the school week comes up periodically in public and educational circles. This article is dedicated to a socio-educational study of the anticipated implications of the realization of that option. It seems that the move to a shorter school week may change the meaning of education time in three aspects. Regarding the social aspect, this may change the traditional division between formal and informal education, the school’s ‘babysitting’ function, the differentiation between family and school systems, characteristics of parenthood, the meaning of free time, the availability of dangerous situations, the roles of the community and local authorities, their implications on social gaps, etc. Regarding the organizational aspect, changes may occur in the regularity and length of pedagogical activities, the effectiveness and productivity of the educational system, school culture, teachers’ working conditions, the level of support or lack thereof of educational policy, etc.

Regarding the pedagogical aspectm changes may include the relative weights of curricula and educational content, the pedagogical quality of daily study hours and particular study days – even to the extent of their reconstruction, the weight of the educational choice idea, the relative place of extra-curricular activities, the level of intensiveness of the school experience, etc. All the above should be considered when discussing educational reforms.

 

קריאת המאמר במלואו