Improving Vocabulary Acquisition: Suggested Complementary Lexical Syllabus for Teaching English as a Foreign Language in Junior High School – חמדה רפאל

עבודה זו מציעה תוכנית לימודים ניסיונית לקסיקאלית לחטיבות הביניים הבאה להשלים את תוכנית הלימודים להוראת האנגלית שיצאה לאור בשנת 2000. ההתמקדות באוצר מילים נובעת מההכרה בחשיבותו ובתרומתו לרכישת כל שפה: שפת אם, שפה שנייה או שפה זרה. למרות הכרה זו, תוכנית הלימודים להוראת האנגלית כשפה זרה בארץ איננה כוללת תוכנית לימודים לקסיקאלית ועל המורים להתמודד עם ההחלטה איזה אוצר מילים חשוב ללמד בכל שכבת גיל. לפיכך, תוכנית הלימודים המוצעת מכוונת לסייע למורים בהחלטה זו באמצעות הצבת מטרות לרכישת אוצר מילים ודיון בהיבטים המתודולוגיים המחזקים את רכישתו.           

קביעת היקף אוצר המילים לרכישת השפה הזרה בחטיבת הביניים התבססה על הספרות המקצועית הממליצה על מינימום של 2,000 משפחות המילים התדירות ביותר בשימוש, כמטרה ראשונית להשגה לתלמידים פחות מיומנים בשימוש בשפה. מאגרי המילים הממוחשבים מספקים את הזיהוי המדעי של אותן 2,000 משפחות מילים ומחקרים קובעים שיש ללמדן במהירות האפשרית. אולם, מלבד תדירות, שלושה פרמטרים נוספים וחשובים השפיעו על  בחירת אוצר המילים המיועד לתוכנית לקסיקאלית זו: (1) מידת השימושיות של המילים בכיתה; (2) אוצר מילים המייצג את סביבת הלומדים, תרבותם וצורכיהם המשוערים; ו-(3) אוצר מילים שהנו קל לרכישה מסיבות שונות. לעומת זאת, מילים ברשימות ה-1,000 הראשון והשני שנמצאו כלא רלוונטיות ללומדים נופו מתוכנית לימודים זו. התוצאה הנה תוכנית לימודים המורכבת משתי רשימות המיועדות לשני שלבים עוקבים בחטיבת הביניים: הראשון אמור להסתיים עד מחצית כיתה ח', והשני בסוף כיתה ט'.  

קריאת המאמר במלואו