על ספרו של ד"ר משה שנר: "להיות יהודי באלף השלישי: הצעה ל'סדר יום' לימודי במערכת החינוך בישראל ובתפוצות – ד"ר ישראל קורן

ספרו של ד"ר משה שנר "להיות יהודי באלף השלישי: הצעה ל'סדר יום' לימודי במערכת החינוך בישראל ובתפוצות" סוקר את מצבו של העם היהודי מבחינה תרבותית, מבחינה דמוגרפית ומצד היחס בין ישראל לתפוצות. הוא סוקר באופן מפוכח את זהותם היהודית הנבדלת והמפולגת של יהודים במקומות מושביהם השונים בעולם, והסקירה נערכת על רקע בחינת מצבו של החינוך היהודי במיוחד בתפוצות.
לספר שלושה מוקדים עיקריים: (1) הצגת הפיצול התרבותי-הרוחני שחל בקרב יהודים במאות האחרונות המתבטא בכך שיהודים החלו להגדיר את זהותם היהודית בדרכים נבדלות ושונות מהאופן שבו הגדירה עצמה היהדות הקלאסית לאורך מאות בשנים; (2) הצגת מצבו הדמוגראפי של העם היהודי על רקע השינויים הדמוגראפיים הרדיקאליים שחלו בו מבחינה מספרית וגיאוגרפית כתוצאה מן המאורעות ההיסטוריים הגדולים של המאה העשרים, ובמרכזם שואת יהודי אירופה; (3) הצגת היחס בין ישראל לתפוצות בהקשר תרבותי וחינוכי.
שפתו של הספר בהירה והקריאה בו קולחת, ובמובן זה הוא מתאים לציבור רחב של קוראים ובכללם מורים ומרצים בבתי ספר ובמכללות. הוא עשוי לסייע לקוראים ששאלת יהדותם ושאלת הרציפות היהודית חשובות להם מבחינה אישית, מבחינה חברתית ומבחינה תרבותית, ובמיוחד לאלה מהם שאין בידם נגישות להגות ולספרות המחקר הענפה בתחום המחשבה היהודית המודרנית (וקרוב לוודאי שכך הדבר לגבי חלק ניכר מציבור המורים בישראל).

קריאת המאמר במלואו