שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה – ד"ר לילך לב-ארי

חצייתם של גבולות הינה תופעה מוכרת בקרב מהגרים גלובליים – וולונטריים בני זמננו. מהגרים אלה, וישראלים בכללם, יכולים לשמר קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים במספר מרחבים גיאוגרפיים בו זמנית. יחד עם זאת עוצמת הקשרים הטרנס-לאומיים אינה זהה בקרב המהגרים הללו, וכאשר מדובר במהגרים ישראלים באירופה, הרי ששמירת קשרים טרנס-לאומיים חברתיים ותרבותיים מאפיינת בעיקר את בני הדור הראשון, בעוד צאצאיהם כבר נטועים יותר בחברה המארחת ולכן סיכוייהם להתבוללות בה רבים יותר.
שאלת המחקר המרכזית עסקה בקשרים חברתיים וזהות אתנית של ישראלים בני דור ראשון, בהשוואה לצאצאיהם, ובאיזו מידה הם טרנס-לאומיים. בעוד שבני דור ראשון שומרים על זיקתם ליהדות ולישראל, בעיקר באמצעות הקשר ההדוק ששומרים עם ישראל, חברים ממוצא ישראלי ובאמצעות שימור התרבות הישראלית, הרי שבני "דור וחצי" ודור שני נמצאים בתהליך מתמיד של היטמעות בחברה הלא-יהודית ובתרבותה. כמו כן, בעוד ישראלים, בני הדור הראשון נשענים על זהותם הישראלית כבסיס איתן להמשכיות ישראלית-יהודית בחו"ל, הצעירים וצאצאי הדור הראשון נמצאים במצב שונה ומנגנוני שמירת הזהות היהודית שלהם אחרים ופחות יעילים מאלה של הוריהם.

* המחקר המתואר במאמר נערך במסגרת מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית,
אוניברסיטת בר-אילן.

קריאת המאמר במלואו